Tắt đèn
Linh Quang Tịnh Xá - Một chốn huyền linh
Lượt xem: 0
Vào năm 1953 được một thí chủ phát tâm cúng dường một mái nhà lá, Ngài đã cùng chư tăng khai hoang nền đất cất chùa và mở mang đường xá cho đồng bào thập phương đi lại cúng bái. Mãi đến năm 1969 mới hoàn thành và trở nên một ngôi đạo tràng trang nghiêm th